Zákazníci

 

Zoznam zákazníkov

Zoznam zákazníkov sa nachádza v Zákazníci->Zoznam zákazníkov. V prípade, že sa táto položka v menu nenachádza, skontrolujte nastavenie oprávnení k tomuto modulu podľa článku Oprávnenia a prístupy->Používatelia

Hlavička okna zoznamu zákazníkov informuje o počte zobrazených záznamov z celkového množstva, tlačidlo pre pridanie zákazníkavyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlo pre export do XLS - práca s exportom je bližšie popísaná v článku Export záznamov do XLS.

Nasleduje výpis zákazníkov zapnutých v systéme CDESK. Pre zobrazenie všetkých zákazníkov, zrušte filter kliknutím na  × , alebo upravte stav na vypnutý, pre zobrazenie iba vypnutých zákazníkov.

Na konci riadku každého záznamu sa nachádza kontextové menu , pre ďalšie operácie so záznamom - editáciu a mazanie.

Zoznam zákazníkov

Obrázek: Zoznam zákazníkov

Pridanie nového zákazníka

Pre vytvorenie novej karty zákazníka v systéme sa ponúkajú dve možnosti:

  1. Kliknutím na tlačidlo  + Pridať , v hornej časti okna zoznamu zákazníkov
  2. V každom formulári vyžadujúcom názov zákazníka, kliknutím na tlačidlo  +  vedľa poľa pre zadávanie zákazníka

Otvorí sa okno s formulárom pre vyplnenie všeobecných informácií o firme. Položky označené  sú povinné. 

Právna forma spoločnosti - ponúkaný výber možností je v prípade potreby možné zúžiť vypnutím nepoužívaných právnych foriem v Globálne nastavenia->Zákazníci a kontakty->Zákazníci  

Zákazník / Dodávateľ - označením poľa zákazník sa vytváraný partner bude ponúkať iba vo formulároch vyžadujúcich uvedenie zákazníka, pri uvádzaní dodávateľa sa neponúknu. Zaškrtnutím oboch volieb sa bude ponúkať ako medzi zákazníkmi, tak aj dodávateľmi, analogicky funguje aj zaškrtnutie iba voľby dodávateľ. Tieto voľby je možné rozšíriť, napríklad o typ dodávateľa/zákazníka - pridávať a uberať ďalšie možnosti môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami, v časti Globálne nastavenia->Kategórie

Po vyplnení formulára dokončíte pridávanie zákazníka kliknutím na tlačidlo  Uložiť . Po uložení sa v zozname zákazníkov vytvorí nový záznam, ktorý je ďalej možné Editovať a doplniť k nemu ďalšie vlastnosti. 

Pridávanie nového zákazníka

Obrázek: Pridávanie nového zákazníka

Editácia zákazníka

Editáciu je možné zahájiť dvojklikom na záznam v zozname zákazníkov, alebo výberom voľby  Editovať , z kontextového menu , nachádzajúcom sa na pravej strane riadku záznamu. Otvorí sa karta zákazníka členená na štyri celky:

Všeobecné informácie

Oproti základnému formuláru pre pridávanie zákazníka, je ponuka volieb širšia o:

Informácie o zákazníkovi

Stav - zapnutý - zákazník je ponúkaný pri výbere názvu zákazníka; vypnutý - zákazníka nebude ponúkať v žiadnom formulári. Vyhľadať ho je možné iba v zozname zákazníkov, pri voľbe filtra všetky stavy, alebo neaktívny

Jazyk pre mailovú komunikáciu - voľba jazyka pre automaticky generované e-mailové notifikácie

Skrátený názov (Customer Name) - skratka pre zobrazenie zákazníka v niektorých výpisoch

Alias názov - Alternatívny názov zákazníka. Užitočné napríklad vtedy, ak spoločnosť zmenila svoj obchodný názov, prípadne ak je zaužívaný názov spoločnosti, ktorý sa od obchodného názvu líši

Kategorizácia

Možnosť výberu kategórií, podľa ktorých je možné jednoduchšie filtrovať zákazníkov zodpovedajúcich zvoleným kritériám. Doplnkovo je tak možné určiť napríklad či sa jedná o zmluvného zákazníka, či spadá pod určitý región, a pod. Pridávať a upravovať zoznam kategórií môže používateľ s príslušnými oprávneniami v časti Globálne nastavenia->Kategórie.

Editácia zákazníka - informácie a kategorizácia

Obrázek: Editácia zákazníka - informácie a kategorizácia

Typ zákazníka

Výber právnej formy a základnej kategorizácie - bližšie rozpísané v odstavci venovanom pridávaniu nového zákazníka.

Adresa

Okrem všeobecných kontaktných údajov, umožňuje evidovať Poznámky k zákazníkovi

Editácia zákazníka - typ zákazníka a adresa

Obrázek: Editácia zákazníka - typ zákazníka a adresa

Fakturačné údaje

Peňažná mena pre vystavované doklady - predvolenú možnosť - Východzia mena, globálne nastavenia - je možné zmeniť na inú menu, ktorú u vybraného zákazníka bude automaticky ponúkať vo všetkých formulároch, kde je tento údaj požadovaný. Zoznam povolených mien je možné s príslušnými oprávneniami upravovať v časti Globálne nastavenia->Účtovanie

Jazyk pre vystavované účtovné doklady - voľba jazyka pre vytvárané účtovné doklady

Doba splatnosti faktúr - počet dní pre splatnosť faktúry

Platca DPH - evidencia informácie, či je zákazník platcom DPH

Dodacia adresa - je odlišná od hlavnej adresy sídla - prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa zobrazia riadky pre zadanie dodacej adresy

Fakturačná adresa - je odlišná od hlavnej adresy sídla - prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa zobrazia riadky pre zadanie fakturačnej adresy

Editácia zákazníka - fakturačné údaje

Obrázek: Editácia zákazníka - fakturačné údaje

Bankové účty

Zoznam bankových účtov klienta. Zoznam účtov je možné doplniť kliknutím na tlačidlo  +Pridať účet , prípadne účet vymazať kliknutím na tlačidlo  × . Číselník poľa Banka, sa definuje v Globálne nastavenia->Účtovanie.

Voliteľné vlastnosti

Okrem vlastností preddefinovaných v Globálne nastavenia->Zákazníci a kontakty->Zákazníci, je možné k uloženému záznamu pridávať ďalšie vlastnosti kliknutím na tlačidlo  +Pridať vlastnosti . Viac informácií o pridávaní a definícii nových voliteľných vlastností nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Editácia zákazníka - bankové účty a voliteľné vlastnosti

Obrázek: Editácia zákazníka - bankové účty a voliteľné vlastnosti

CDESK nastavenia

Táto záložka sa zobrazuje, pokiaľ má používateľ povolený modul Požiadavky. Umožňuje nastaviť oblasti služieb požiadaviek vybranému zákazníkovi, pokiaľ sa líšia od globálnych nastavení. Spôsob nastavenia oblastí služieb požiadavky je bližšie popísaný v časti Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. Použitím vlastného nastavenia oblastí služby sa zákazníkovi vytvorí a priradí vlastná SLA (viac v odstavci SLA nižšie), zohľadňujúca vlastné oblasti služieb.

SLA

Počítanie termínov požiadavky - prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa aktivuje odpočítavanie času do splnenia termínov požiadavky: termín priradenia (Time to Own - TTO), termín odozvy (Response Time - RT), náhradné riešenie (Time to Alternative Solution - TTAS), vyriešenie (Time to Resolve). Zároveň v požiadavkách sprístupní polia s termínom priradenia (TTO) a náhradného riešenia (TTAS), pokiaľ sú zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky.

Teraz používaná SLA - predvolenou SLA je tzv. Globálna SLA. Každému zákazníkovi je možné priradiť aj pouźívateľsky definovanú SLA - vyberte zo zoznamu existujúcich, alebo vytvorte novú kliknutím na  +Pridať SLA . SLA nie je možné zmeniť, ak má zákazník na záložke CDESK nastavenia nastavené vlastné oblasti služby. Pre zobrazenie detailov o vybranej SLA, kliknite na  Detail SLA . Práca s SLA je bližšie popísaná v samostatnom článku venovanom SLA.

Kontakty

Zobrazí všetky kontakty priradené k vybranému zákazníkovi s možnosťou  +Pridať kontakt  a  +Pridať zákaznícke konto . Pridávanie kontaktu je bližšie popísané v časti Zákazníci->Kontakty. Tlačidlo  +Pridať zákaznícke konto  slúži pre vytvorenie prístupu zákazníka k niektorým funkciám CDESK. Popis vytvárania používateľského/zákazníckeho konta je uvedený v časti Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Editácia zákazníka - kontakty

Obrázek: Editácia zákazníka - kontakty

Pre zachovanie vykonaných zmien slúži tlačidlo  Uložiť , prípadne ak si vykonané zmeny neprajete uložiť, použite tlačidlo  Späť .

 

Odstránenie zákazníka

Pre vymazanie záznamov o zákazníkovi slúži tlačidlo  Zmazať  - zobrazuje sa iba používateľom s nastavenými oprávneniami pre mazanie zákazníkov.