CDESK - Historie verzí

CDESK 3.0.156 - aktuální verze

20.3.2019

 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek - farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí

CDESK 2:

 • Zoznam Požiadaviek  – pridaný stĺpec Aktuálny stav riešenia
 • Diskusné príspevky – pridaná kontrola, či existuje aspoň jeden príjemca

 

CDESK 3.0.152

18.1.2019

 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení - pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia - zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA - pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov

 

CDESK 3.0.148

18.12.2018

 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám - pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr - pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces - zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces - pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek - optimalizácia načítania tagov a úloh/WO 
 • Optimalizacia GUI katalogu poziadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy - pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia - Pridávanie plnení - pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek - pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky - pridané povinné uvádzanie dôvodu

 

CDESK 3.0.146

15.11.2018

 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.CDESK 3.0.145

10.10.2018

 • CMDB - do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB - import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek - možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky - pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ - umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera

 

CDESK 3.0.144

26.09.2018

 • Globálne nastavenia - pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB - do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB - vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár -  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky

 

CDESK 3.0.143

10.09.2018

 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek - zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky - pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty - pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy - pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka - pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky - automatická zmena stavu na "v riešení"  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina

 

CDESK 3.0.142

27.08.2018

 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky - umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB - obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)

 

CDESK 3.0.141

12.08.2018

 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB - vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia - možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky - iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy - rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • V Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia - vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky - pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka - pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy - poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov - pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár - vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka

 

CDESK 3.0.138

01.07.2018

 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • V Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár - vytváranie rezervácií

 

CDESK 3.0.137

17.06.2018

 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky - zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov - indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB - ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár - kategorizácia spoločností pomocou tagov

 

CDESK 3.0.135

23.05.2018

 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky - možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS - predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení

 

Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.