Prihlásený do CDESK portálu

Ak máte prístup k bežnému používateľskému účtu, otvorte stránku CDESK portálu a prihláste sa s vaším prihlasovacím menom a heslom.

Prihlasovacia obrazovka

Obrázek: Prihlasovacia obrazovka

Po prihlásení zvoľte záložku CDESK v hornej časti obrazovky. V ľavom menu zvoľte Administrácia -> Požiadavky. Kliknite na tlačidlo Nová požiadavka. 

Zobrazí sa vytvárací formulár pre novú požiadavku. Vyplňte jednotlivé parametre, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Formulár pre vytvorenie novej požiadavky

Obrázek: Formulár pre vytvorenie novej požiadavky

Názov požiadavky - názov novej požiadavky, zobrazuje sa v zozname požiadaviek

Zákazník - zákazník, ku ktorému bude požiadavka priradená

Riešiteľ - zodpovedný operátor za vyriešenie požiadavky

Termíny(odozvy, splnenia...) - tu môžete nastaviť rôzne termíny k požiadavke

Stav - stav požiadavky

Popis - textové pole pre opis daného problému

Miesto, Oblasť služby, Typ požiadavky, Dôležitosť požiadavky, Obchodník - voliteľné polia, ktoré môžete zapnúť v nastaveniach Helpdesku. Umožňujú zadať viacero informácií k vašim požiadavkám.

 

Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Uložiť. Týmto sa vytvorí nová požiadavka ktorú môžete nájsť v zozname požiadaviek. Ak zvolený zákazník má na karte zákazníka vyplnenú poznámku, je možné ju zobraziť kliknutím na ikonu nachádzajúcu sa pri názve zákazníka:

Zobrazenie poznámky k zákazníkovi v požiadavke

Obrázek: Zobrazenie poznámky k zákazníkovi v požiadavke

Pokiaľ ste pri tvorbe požiadavky neupravili notifikácie, tvorca požiadavky, riešiteľ a zákazník o nej budú automaticky informovaní emailom. Notifikačné správy sa posielajú aj v prípade zmeny termínov, stavu alebo novej diskusnej správy. Existuje viacero ďalších možností pre pridanie ďalších adries na ktoré sa majú posielať notifikácie.

Pridávanie novej požiadavky

Obrázek: Pridávanie novej požiadavky

Okrem štandardnej požiadavky môžete zvoliť ešte ďalšie dva typy kliknutím na malú šípku na konci tlačidla Nová požiadavka.

  • Interná požiadavka - Zákazník dostane správy len o diskusných príspevkoch, ostatné typy notifikácií sú blokované.

  • Skrytá požiadavka -  Notifikácie tohto typu požiadaviek sú kompletne blokované smerom k zákazníkovi.

Zmena typu požiadavky

Obrázek: Zmena typu požiadavky

Zistite viac o notifikačných nastaveniach v článku: CDESK notifikácie.

 

Vytváranie šablón na popis požiadavky

CDESK ponúka možnosť vytvoriť si šablóny s preddefinovanými textami, pričom túto možnosť je potrebné povoliť v Admin zóna -> Globálne nastavenia -> Záložka Helpdesk -> Zaškrtávacie políčko vedľa Popis požiadavky. Pri vytváraní novej alebo úprave existujúcej požiadavky kliknite na tlačidlo Šablóny vedľa textového poľa na popis požiadavky, zobrazí sa zoznam dostupných šablón. Kliknite na Použiť pre aplikovanie danej šablóny, Editovať pre jej úpravu, alebo pridajte novú kliknutím na tlačidlo Nový predvolený text.

Zobrazenie zoznamu existujúcich šablón

Obrázek: Zobrazenie zoznamu existujúcich šablón

Pri vytvorení novej vyplňte názov a požadovaný popis. Máte možnosť vytvoriť popis vo viacerých jazykoch v rámci tej istej šablóny.

Vytvorenie novej šablóny z požiadavky

Obrázek: Vytvorenie novej šablóny z požiadavky

Kliknite na tlačidlo Uložiť. Nová šablóna sa odteraz bude zobrazovať v zozname šablón.