Stopky

Nástroj Stopky slúži ako pomôcka pre internú evidenciu reálneho času plnenia požiadavky. Zapnúť ho je možné v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Plnenia zaškrtnutím voľby Zapnúť stopky. Zaznamenávajte čas strávený riešením požiadavky a následne ho konvertujte na plnenia.

Zapnutie nástroja Stopky v globálnych nastaveniach

Obrázek: Zapnutie nástroja Stopky v globálnych nastaveniach

Používanie nástroja Stopky

Pokiaľ je nástroj Stopky zapnutý, v rozhraní aplikácie sa možnosť spustenia/zastavenia časomiery objaví na viacerých miestach:

  • ikona v záhlaví aplikácie zobrazená vedľa výberu jazyka - pre rýchly prístup odkiaľkovek z aplikácie
  • zoznam požiadaviek - na konci riadku je pre každú požiadavku zvlášť
  • v požiadavke na záložke Plnenia požiadavky - umožňuje uviesť názov a popis plnenia

Ikony pre spustenie stopiek v záhlaví aplikácie a v zozname požiadaviek

Obrázek: Ikony pre spustenie stopiek v záhlaví aplikácie a v zozname požiadaviek

Stopky v plneniach požiadavky

Obrázek: Stopky v plneniach požiadavky

V prípade spustenia časomiery pomocou ikony v záhlaví aplikácie sa otvorí okno pre výber zákazníka a požiadavky, ku ktorej sa záznam vzťahuje. Pre spustenie časomiery je potrebné vyplniť aspoň názov, alebo zákazníka. Záznam je možné editovať neskôr v prehľade stopiek. Pri spustení stopiek z požiadavky, je záznam k požiadavke priradený automaticky, pre štart časomiery nie sú požadované ďalšie údaje.

Informácia o spustených stopkách sa zobrazuje v záhlaví okna - ikona Spustiť stopky sa zmení na ikonu Zastaviť stopky, a zároveň sa pri nej objaví aktuálna časomiera. Pred zahájením stopovania času k inej požiadavke, je potrebné najskôr zastaviť aktuálnu časomieru - súbežné meranie viacerých časov nie je možné.

Informácia o spustených stopkách

Obrázek: Informácia o spustených stopkách

Prehľad stopiek

Všetky namerané časy je možné si zobraziť v prehľade stopiek - ikona v záhlaví aplikácie, vedľa ikony Spustiť stopky. Otvorí sa okno, v ktorom sa nachádza história nameraných časov radených od najstaršieho záznamu po najnovší. V prehľade vidno ku ktorému zákazníkovi a požiadavke je záznam priradený. Pokiaľ priradený nebol, je možné ho priradiť pri konverzii na plnenie. Záznamy je možné editovať kliknutím na ikonu ceruzky (názov, popis, dátum a čas spustenia/zastavenia), skonvertovať na plnenie, alebo vymazať.

Prehľad stopiek s nameranými záznamami

Obrázek: Prehľad stopiek s nameranými záznamami

Konverzia na plnenie

 Skonvertovať nameraný záznam na plnenie je možné dvoma spôsobmi:

  • z prehľadu stopiek kliknutím na ikonu Skonvertovať na plnenie
  • z prehľadu nameraných záznamov v požiadavke, na záložke Plnenia požiadavky, výberom príslušného riadku

Otvorí sa okno pre zápis nového plnenia, s už predvyplneným názvom a popisom (ak boli vyplnené), dátumom a časom zahájenia a ukončenia plnenia. V prípade, že záznam pred konvertovaním stále nebol priradený k zákazníkovi a požiadavke, aplikácia najskôr zobrazí výzvu na ich výber. Kliknutím na Uložiť a zavrieť sa vytvorí nové plnenie a časový záznam sa vymaže. Pre odstránenie časového záznamu bez konverzie na plnenie slúži tlačidlo Vymazať.

Zápis nového plnenia

Obrázek: Zápis nového plnenia