Účtovanie

Účtovanie implementované v systéme CDESK umožňuje zaraďovať všetky vykonané práce súvisiace s poskytovaním služieb zákazníkom. Z účtovania vychádzajú kvalitné podklady pre reporting vykonanej práce, fakturáciu (prípadne priamo faktúry) a je zdrojom množstva informácií, ktoré vedia určiť výkonnosť jednotlivcov alebo celého oddelenia. 

Účtovanie umožňuje pripraviť k fakturácii:

  • práce závislé od odpracovaného času pri rôznych sadzbách

  • prácu za vopred dohodnutú fixnú sumu

  • práce v rámci zmlúv s paušálnymi poplatkami a to buď časovo nezávislými (fixné poplatky) alebo časovo závislých (paušály s predplatenými hodinami, dopravnými poplatkami)

Účtovanie umožňuje evidovať ďalšie práce bez fakturácie :

  • práce na projektoch

  • interné práce, ktoré nie je možné zúčtovať zákazníkom

  • iné práce za cieľom podchytenia výkonu pracovníkov 

Kedy Účtovanie nepotrebujete:  Účtovanie nepotrebujú poskytovateľov služieb, ktorí nerobia výkazy prác s akýmkoľvek rozdelením a postačuje im len zoznam vykonanej práce (plnení). Plnenia je totiž možné zapísať do Požiadavky aj bez vytvorenia štruktúry v Účtovaní a si urobíte jednoduchý neštrukturovaný výkaz prác cez Zoznam plnení.

Bližšie informácie o nastaveniach a používaní účtovania nájdete v kapitolách nižšie.

Ako začať používať Účtovanie– úvod a základná orientácia v Účtovaní

Zákazky  Sú na najvyššej úrovni. Vyjadrujú väčší celok, zastrešujú všetky servisné práce, práce na projektoch a zostáva aktívna po celú dobu trvania spolupráce so zákazníkom. 

Účtovné objednávky – Účtovné objednávky umožňujú zadeliť zapísané práce do časových intervalov. Súčasne rozdeľujú zapísané práce (plnenia) na zmluvné a nezmluvné (resp. mimopaušálne).

Účtovné položky – Fakturačná položka je posledným (a dôležitým) stupňom pre zadelenie práce. Názov fakturačné položky sa odvíja od ich funkcie, v mnohých prípadoch reprezentujú položky do faktúry.

Inicializácia Účtovania – kroky, ktoré je nutné splniť nato aby ste Účtovanie mohli začať používať

Príklady pre rôzne účtovné prípady – fakturácia plnení bez paušálu, s paušálom, práce nad paušál a pod.

Fakturácia materiálu, prepojenie s ES  – Prepojenie na ekonomické softvéry Pohoda (zobrazenie skladu v CM, prenos údajov z účtovania do ekonom. softvéru), na požiadanie sa môžu implementovať ďalšie.

Ostatné využitie Účtovania  – evidencia odpracovaného času zamestnancov, evidencia jázd