Ako začať používať Účtovanie

Na evidenciu vykonanej práce  musíte v Účtovaní vytvoriť Zákazku, založiť účtovnú objednávku s fakturačnými položkami. Na porozumenie fungovania tejto štruktúry si prečítajte článok Zákazky, Účtovné objednávky a Účtovné položky. Po jej vytvorení bude zaraďovanie prác (plnení) v požiadavkách jednoduché, bude spočívať vo výbere účtovnej položky pri zápise plnenia do systému.  Na nasledujúcom obrázku je zachytený základný princíp fungovania s Účtovaním.

Základné vzťahy Účtovania v CDESK

Obrázek: Základné vzťahy Účtovania v CDESK

Na nasledujúcom obrázku je zachytené ako jednoduché je zvoliť položku z Účtovania (účtovnú položku) v zápise Plnenia:

Zaradenie plnenia do Účtovania prostredníctvom výberu Fakturačnej položky

Obchodná agenda je prispôsobená pre rôzne druhy evidencií odpracovaného času v závislosti od druhu poskytovaného servisu zákazníkom a vykonávaných prác v spoločnosti. 

Účtovanie efektívne využijete ak poskytujete niektorý z nasledovných typov servisov(kliknutím na názvy otvoríte články):

  1. Poskytujete nezmluvný (Ad hoc servis) – práce sú účtované v  hodinovej sadzbe, alebo vo fixne dohodnutej cene.

  2. Poskytujete zmluvný servis za fixný poplatok – neúčtujete žiadne práce navyše nad pravidelný poplatok.

  3. Poskytujete časť zmluvných prác za fixný poplatok a ostatné práce účtujete navyše v hodinovej sadzbách alebo vo fixných poplatkoch. Príklad nastavenia pre tento typ fakturácie nájdete v tomto článku.

  4. Poskytujete zmluvný servis s predplatenými hodinami (s prenosom, bez prenosu nevyčerpaných predplatených hodín, so zúčtovaním prečerpaných hodín). Tento typ paušálu je tiež možné kombinovať s účtovaním ostatných prác v hodinovej sadzbe alebo vo fixných poplatkoch.

  5. Poskytujete servis zákazníkom, kedy fakturujete iný čas ako bol reálne odpracovaný a potrebujete všetok reálne odpracovaný čas zaznamenávať. Dva možné spôsoby takejto evidencii nájdete v tomto článku.