Evidencia jázd (času, km) zo zápisov plnení

Ku všetkým plneniam v CDESK je možné zapísať aj dopravu, pre každého zákazníka máte možnosť nastavenia sadzby účtovanej za hodinu strávenú na ceste ako aj sadzbu za km, tak isto máte možnosť preddefinovať účtovanie dopravy pre konkrétneho zákazníka a tieto hodnoty sa budú vkladať do plnení automaticky pri označení voľby doprava. Nastavenie účtovania dopravy zrealizujete v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci -> konkrétny zákazník -> záložka CDESK nastavenia -> časť CDESK nastavenia .

 

Nastavenie účtovania dopravy v nastavení zákazníka

Obrázek: Nastavenie účtovania dopravy v nastavení zákazníka

Evidencia dopravy pri zápise plnenia je znázornená na nasledujúcom obrázku.

Zapisovanie dopravy pri zápise plnenia

Obrázek: Zapisovanie dopravy pri zápise plnenia

V prípade že účtujete zákazníkovi paušálny poplatok s predplatenými hodinami máte možnosť k tomuto paušálu pridať aj predplatenú dopravu či už sa rozhodnete pre počet kilometrov alebo hodín to je na vás ale ostatná doprava nad predplatený paušál bude účtovaná navyše.

Nastavenie predplatenej dopravy k paušálu s predplatenými hodinami

Obrázek: Nastavenie predplatenej dopravy k paušálu s predplatenými hodinami

Tým, že do CDESK je možné zapísať  všetky druhy plnení (účtované zákazníkovi, interné - neúčtované) a k nim dopravu, tak je možné vygenerovať zoznam odjazdených km, ktorý si vygenerujete pre každého operátora prehľadný report kde bude uvedená aj doprava. Report si vytvoríte v časti CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK reporty -> Zoznam plnení ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Export plnení s prehľadom jázd (km, čas)

Obrázek: Export plnení s prehľadom jázd (km, čas)