Príklady pre rôzne účtovné prípady

Nastavenie Účtovania je rôznorodé a preto sa dá aplikovať pre ktorúkoľvek spoločnosť a rôzny typ prác. Typické nastavenia pre rôzne účtovné prípady sú spomenuté v kapitolách nižšie. Mimo nich je možné evidovať práce na projektoch, resp. v prípadoch bez priamej fakturácie.

Fakturácia prác bez paušálu (Ad hoc servis) – plnenia sa zapisujú a roztrieďujú podľa fakturačných položiek založených v nezmluvnej Účtovnej objednávke. Každá fakturačná položka môže mať osobitnú hodinovú sadzbu alebo hodinová sadzba môže byť nastavená globálne podľa účtovnej objednávky, všetky plnenia sú fakturované osobitne podľa fakturačných položiek a nie je tu nastavený žiadny mesačný paušál.

Fakturácia všetkých prác v rámci paušálu –neúčtujú sa žiadne práce navyše nad pravidelný poplatok, práce sa dajú triediť na základe Fakturačných položiek umiestnených v Zmluvnej Účtovnej objednávke.

Fakturácia pevného paušálu (bez predplatených hodín) a prác nad paušál – Rozšírenie predchádzajúceho spôsobu fakturácie (pevného paušálu bez ohľadu na počet odpracovaných hodín v rámci paušálneho poplatku) o možnosť účtovať vybrané práce navyše. Takáto zákazka má dve Účtovné objednávky : zmluvnú a nezmluvnú

Paušály s predplatenými hodinami  – časovo obmedzený paušálny poplatok, kde sa po vyčerpaní predplatených hodín účtujú všetky ďalšie práce navyše do faktúry a pre nevyčerpaní hodín sa prenášajú do ďalšieho obdobia. Účtovanie v CDESK všetky prípady automaticky prepočíta za vás. Hodiny nad rámec predplatených hodín môžete účtovať vo viacerých sadzbách.    

Zápisy (nefakturovaných) interných prác pri účtovaných službách  – ak vaša firma rozlišuje medzi časom, ktorý odpracoval pracovník a časom ktorý fakturujete objednávateľovi, presne pre tento účel je možnosť zápisu interných plnení k požiadavkám. Účtovanie má dva spôsoby evidencie interných prác pri účtovaných službách (tj. potrebujete si evidovať náklady pracovníkov k poskytovaným službám).

Bližšie informácie o jednotlivých nastaveniach účtovania nájdete v podmenu.