Účtovné položky

Fakturačná položka je posledným (a dôležitým) stupňom pre zadelenie práce. Názov fakturačné položky sa odvíja od ich funkcie, v mnohých prípadoch reprezentujú položky do faktúry. V prípade nezmluvných prác (vždy mimo paušálu), sú fakturačné položky nositeľom sadzby, v ktorej sa zúčtovávajú. To platí aj pri zmluvných prácach s aktivovaným typom servisu s predplatenými hodinami a zúčtovávaním prečerpaných hodín v rôznych sadzbách. 

Zadefinované fakturačné položky sa zobrazujú v Plnení CDESK vo forme Selectoboxu a tým je vytvorený priestor na triedenie plnení.  Týka sa to aj zmluvných aj nadpaušálnych fakturačných položiek.

Pre vytvorenie fakturačnej položky vstúpte do nastavení účtovnej objednávky a kliknite na tlačidlo Pridať fakt. položku)

V pridaní položky Vás čaká vyplniť :

Č. fakt položky  -  Ide o poradie medzi fakturačnými položkami v rámci účtovnej objednávky v akom budú zobrazované vo formulároch a na faktúre  

Text položky - Funguje CTRL+X, rotujú texty z predvolených textov

Permanentná - Ak ju zaškrtnete, po fakturácii bude položka skopírovaná do novej účtovnej objednávky pre ďalšie obdobie. Bude sa Vám bez práce automaticky udržovať štruktúra pre zápisy odvedenej práce.

Používať na evidovanie mimopracovného času – Používa sa na evidenciu dochádzky 

Fixná cena - Pokiaľ fakturácia niektorých prác nebude závisieť od množstva vykonanej práce, ale ste dohodli jednotnú cenu, tak zaškrtnite túto možnosť. Využite ju napríklad pri opravách zariadení 

Náklad položky – vyjadruje reálne náklady spojene napr. s opravou zariadenia a slúži k správnemu výpočtu pridanej hodnoty.

Podiely operátorov – percentuálny podiel z hrubého zisku na fakturačnej položke pre operátora 

Hodinová sadzba - Ak nepôjde o fixnú fakturačnú položku a chcete to fakturovať v inej sadzbe než ste definovali v účtovnej objednávke, tak napíšte novú hodinovú sadzbu

Fakturovanie položky - Toto je dôležitý parameter pri fakturácii zákazky. Zobrazí sa v prípade, že máte zvolenú nezmluvnú účtovnú objednávku (určená pred nadpaušálne práce a fixné ceny opráv). 

  • Ak máte zvolené -pri fakturácii zákazky-, tak sa bude fakturovať, keď si označíte danú zákazku a stlačíte tlačidlo Fakturovať označené. Ide o fakturáciu v pravidelných intervaloch.

  • Ak máte zvolené blokované, zostáva fakturačná položka nedotknutá, nech by ste sa pokúšali fakturovať akýmkoľvek spôsobom  a prenáša sa do novej účtovnej objednávky pre ďalšie obdobie.

  • Ak máte ihneď,  tak pri fakturácii objednávky (TJ. keď si označíte danú účtovnú objednávku a stlačíte tlačidlo Fakturovať označené) sa odfakturuje. Tento spôsob fakturácie môžete vykonať kedykoľvek.

Novú účtovnú položku môžete pridať v CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> zvoľte účtovnú objednávku -> kliknite na tlačidlo pridať účt. položku.

Pridanie novej účtovnej položky do Účtovnej objednávky

Obrázek: Pridanie novej účtovnej položky do Účtovnej objednávky

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

Nastavenie parametrov účtovnej položky

Obrázek: Nastavenie parametrov účtovnej položky