Prepojenie s plneniami v CDESK

Vytvorenie záznamu v Znalostnej báze z plnenia

New fulfillments are added in CDESK -> Administration -> Requests. After saving the fulfillment, you can click the icon See links to knowledge base as shown in the next picture. Three active links will appear, which can be used to: Assign fulfillment to existing Knowledge,  Create new Knowledge or Create a new Solution.

Plnenia sa pridávajú v časti CDESK-> Administrácia -> Požiadavky. Po uložení plnenia sa pod jeho detailom zobrazia 3 aktívne linky, za pomoci ktorých je možné:  vytvoriť nový Poznatok v Znalostnej báze, vytvoriť nové Riešenie v Znalostnej báze, priradiť plnenie k existujúcemu Poznatku v Znalostnej báze  ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vytvorenie záznamu do Znalostnej bázy podľa plnenia

Obrázek: Vytvorenie záznamu do Znalostnej bázy podľa plnenia

Na výber máte z nasledujúcich možností:

Vytvoriť nový Poznatok v Znalostnej báze - používa sa na vytvorenie úplne nového Poznatku v Znalostnej báze. Kliknutím na túto voľbu sa priamo sprístupní formulár pre vytvorenie takéhoto záznamu. Do položky text Riešenia sa automaticky vložia z plnenia – text plnenia a interná poznámkaVytvoriť nové Riešenie - používa sa pre vytvorenie Riešenia k existujúcemu Poznatku. Postup pridania je viac krokový. V prvom rade je potrebné vyhľadať požadovaný Poznatok. Kliknutím na túto druhú voľbu sa preto najskôr sprístupní stránka pre hľadanie a prezeranie záznamov.Po vyhľadaní požadovaného Poznatku sa pokračuje tradičnou voľbou pre vytvorenie ďalšieho riešenia, kliknutím na + Pridať nové Riešenie. Tak ako v predošlom prípade, aj tu sa do položky text Riešenia automaticky vložia z plnenia - text plnenia a interná poznámka.Priradenie plnenia k existujúcemu Poznatku - Ak má Poznatok súvis s konkrétnym plnením, je možné takéto plnenie priradiť k záznamu Poznatku. Táto funkcionalita je dostupná nielen zo stránky editácie Poznatku , ale je dostupná aj zo stránky Požiadavka / Plnenie požiadavky.

Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Každé konto, ktoré má prístup do Znalostnej bázy, má aj prehľady plnení rozšírené o stĺpec Znalostná báza. Zoznam plnení sa nachádza v časti CDESK -> Administrácia -> Zoznam plnení  Číslo v stĺpci reprezentuje počet záznamov Poznatkov, ktoré majú priradené príslušné plnenie. Kliknutím na toto číslo sa otvorí prehľad priamo v stránke Požiadavka / Plnenie požiadavky.

Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach

Obrázek: Integrácia Znalostnej bázy v Plneniach