Nastavenia

Kliknite na odkazy nižšie pre zobrazenie konkrétnych informácií o dovolenkovom module:

Vytvorenie novej kategórie žiadostí o voľno

Vytvorenie schvaľovacieho procesu

Nárok na počet dní voľna

Nastavenia modulu

 

 

Vytvorenie novej kategórie žiadostí o voľno

Nový typ žiadostí môžete vytvoriť v CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno -> Kategórie žiadostí o voľno.

Odkaz na kategórie žiadostí o voľno

Obrázek: Odkaz na kategórie žiadostí o voľno

Zobrazí sa zoznam existujúcich žiadostí o voľno. Môžete upraviť existujúce, alebo pridať nové kliknutím na tlačidlo Pridať novú položku. Pod existujúcimi sa zobrazí sa prázdny riadok nového typu žiadosti. Vyplňte názov, vyberte zo zoznamu kategóriu, nastavte farbu pozadia a textu (používajú sa v prehľade dovoleniek v kalendári). Ďalej zvoľte, či sa má sledovať zostatok voľných dní a či je povolené ich prečerpanie. Taktiež uveďte maximálnu dĺžku voľna pre tento typ žiadosti. Je možné nastaviť časový limit pre uzamknutie žiadosti (v hodinách), v rámci ktorého zamestnanec smie vykonať zmenu v žiadosti. Vyberte či sa víkendy považujú za pracovné dni. Dni, ktoré sa nemajú do voľna započítavať (napr. dni pracovného pokoja), vypíšte do poľa Nezapočítavať. Nasleduje informácia, či vybraná kategória žiadosti podlieha schvaľovaciemu procesu - ak si prajete upraviť schvaľovací proces, môžete tak učiniť v číselníku pre upravenie schvaľovacích procesov. Políčko V používaní nechajte zaškrtnuté pokiaľ chcete, aby bolo možné tento typ žiadosti použiť.

Číselník kategórií žiadostí o voľno

Obrázek: Číselník kategórií žiadostí o voľno

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien. Nový typ aplikácie je od tohto momentu použiteľný.

Vytvorenie schvaľovacieho procesu

Nový schvaľovací proces môžete vytvoriť v CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno -> Kategórie žiadostí o voľno -> číselník pre upravenie schvaľovacích procesov -> Nový schvaľovací proces.

Odkaz na číselník pre schvaľovacie procesy

Obrázek: Odkaz na číselník pre schvaľovacie procesy

Vytvorenie nového schvaľovacieho procesu

Obrázek: Vytvorenie nového schvaľovacieho procesu

Zobrazí sa zoznam existujúcich schvaľovacích procesov. Dvojklikom na existujúce ich môžete upraviť, alebo pre vytvorenie nového kliknite na tlačidlo Nový schvaľovací proces. Formulár na vytvorenie nového schvaľovacieho procesu je popísaný nižšie:

Názov - názov schvaľovacieho procesu

Popis - popis schvaľovacieho procesu

Spôsob schvaľovania - paralelne - stačí keď žiadosť schváli len jedna z oprávnených osôb, sériovo - takúto žiadosť musia schváliť všetky oprávnené osoby.

Interval v dňoch, pre ktorý sa uplatní tento proces - Maximálny počet dní, ktorý bude akceptovaný

Pozície, pre ktoré sa uplatní tento proces  - Schvaľovací proces sa aplikuje len na zvolené pracovné pozície

Používatelia a skupiny, pre ktoré sa uplatní tento proces - Zoznam používateľov a skupín, ktorých žiadosti o voľno majú podliehať schvaľovaciemu procesu

Kategórie žiadostí o voľno, pre ktoré sa uplatní tento proces - Musí byť uvedená aspoň jedna kategória žiadosti o voľno, ktorá bude podliehať pravidlám vytváraného schvaľovacieho procesu

Výber schvaľovateľa - Žiadateľ pri zadaní vyberie konkrétneho schvaľovateľa z 1. kroku, ktorý bude zodpovedný za schválenie.

 

Zoznam krokov schválení

Popis - popis kroku

Schvaľovateľ - Pozícia - ktokoľvek so zadanou pozíciou bude môcť schvaľovať žiadosti využívajúce tento schvaľovací proces

Schvaľovateľ - Používateľ - zvolený používateľ bude môcť schvaľovať žiadosti využívajúce tento schvaľovací proces

Formulár vytvorenia nového schvaľovacieho procesu

Obrázek: Formulár vytvorenia nového schvaľovacieho procesu
 
Nárok na počet dní voľna

Nárok na počet dní voľna pre všetkých používateľov môžete nastaviť v CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno -> Nárok na počet dní.

Odkaz pre nastavenie nároku na počet dní voľna

Obrázek: Odkaz pre nastavenie nároku na počet dní voľna

Zobrazí sa formulár s možnosťou nastaviť nárok na počet dní voľna všetkých operátorov. Môžete nastaviť nárok na tento rok, počet prenesených dní z minulého roka a poznámku k tomu.

Nárok na počet dní jednotlivých operátorov

Obrázek: Nárok na počet dní jednotlivých operátorov

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

 
Nastavenia modulu

Nastavenia modulu nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Dovolenky

Modul dovoleniek zapnete označením políčka Zapnúť modul Dovolenky.

K dispozícií máte nasledujúce možnosti:

Definícia ketegórií žiadostí o voľno - toto je alternatívny spôsob vytvárania nových typov žiadostí. Detailný popis ako sa nový typ žiadosti vytvára nájdete na začiatku tohto článku.

Väzba na schvaľovacie procesy - schvaľovacie procesy sú naviazané na pracovné pozície

Viditeľnosť žiadostí: čakajúce na schválenie - vyberte, či sa majú zobraziť iba vlastné žiadosti na schválenie, alebo všetky

Oznam do sprievodcu zadania žiadosti o voľno - Text, ktorý sa zobrazí pod zoznamom dostupných typov žiadostí. Môže sa použiť na detailnejší popis jednotlivých typov žiadostí.

Dovolenkový modul - nastavenia

Obrázek: Dovolenkový modul - nastavenia