Východzia SLA

Zobraziť a upravovať východziu SLA môžete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Východzia SLA

Nachádza sa tu niekoľko sekcií:

Pracovné časy

Umožňuje zadefinovať vlastné pracovné časy individuálne pre každý deň v týždni. Môžete tiež vypnúť ľubovoľné dni.. 

Do prac. času nezapočítavať nasledovné dni - sem zadajte dátumy štátnych sviatkov a prázdnin, napríklad 24.12., 25.12.

SLA pracovné časy

Obrázek: SLA pracovné časy

 

Východzie nastavenie základných priorít SLA

Táto sekcia umožňuje nastaviť termíny odozvy a splnenia pre rôzne typy priorít požiadaviek. Môžete nastaviť predvolenú prioritu požiadaviek, vylúčiť niektoré priority zo štatistiky, blokovať negenerovanie poruchy ak priorita nemá zadaný termín splnenia alebo zablokovať niektoré priority pre EasyClick požiadavky.

Východzie nastavenie základných priorít SLA

Obrázek: Východzie nastavenie základných priorít SLA

 

 

Pod prioritami požiadaviek je možnosť Zapnúť nastavenie SLA pre Oblasť služby. Zapnutím tejto možnosti budete môcť nastaviť inú SLA podľa typu požiadavky, oblasti služby alebo kombinácie požiadaviek a oblastí služieb.

Pod prioritami sú zobrazené všetky typy požiadaviek, pre ktoré môžete nastaviť vlastnú SLA. Prednastavená možnosť pri každom type je Použiť nastavenie základnej priority tejto SLA. Ak to chcete zmeniť, zvoľte možnosť Použiť vlastné nastavenie a zobrazia sa ďalšie políčka.

Vlastná SLA pre konkrétny typ požiadavky

Obrázek: Vlastná SLA pre konkrétny typ požiadavky